Algemene Voorwaarden Zwager Koffie B.V.

1. ALGEMEEN
1.1 Toepasselijkheid
1.1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of (af)leveringen van Zwager Koffie B.V. en overeenkomsten, Huurovereenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen Zwager Koffie B.V. en Opdrachtgever, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende  werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke, mondelinge en/of elektronische overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.1.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever, dan wel van derden ten behoeve van Opdrachtgever wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door Zwager Koffie B.V., tenzij deze door Zwager Koffie B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.1.3 De Algemene Voorwaarden Zwager Koffie B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74283766. 1.1.4 Zwager Koffie B.V. is te allen tijde bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op de Algemene Voorwaarden Zwager Koffie B.V. aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden Zwager Koffie B.V. zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.
1.1.5 De aanduidingen boven de artikelen van deze voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperken zich derhalve niet tot die aanduiding.

1.2 Definities
1.2.1 In de Algemene Voorwaarden Zwager Koffie B.V. worden onder meer de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.
1.2.2 Algemene Voorwaarden Derden:
Onder Algemene Voorwaarden Derden worden onder meer begrepen de door derden gehanteerde leveringsvoorwaarden, licentievoorwaarden, garantievoorwaarden en overige voorwaarden.
1.2.3 Afnameovereenkomst:
Een aanbiedingsvorm van Zwager Koffie B.V. waarbij door Huurder verschuldigde vergoedingen voor afgenomen producten, achteraf door Zwager Koffie B.V. worden verrekend met een vast vooraf maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks door Huurder aan Zwager Koffie B.V. verschuldigd bedrag. Dit verschuldigde bedrag geeft recht op een bundel. Een bundel bestaat uit de afgesproken aantallen per product per afgesproken periode. Een veel gebruikte naam voor afnameovereenkomst is All-in overeenkomst.
1.2.4 Derden Producten:
Alle door Zwager Koffie B.V. verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die afkomstig zijn van derden.
1.2.5 Normale garantie:
Zoals nader omschreven in artikel 3.1.
1.2.6 Zwager Koffie B.V. Garantie:
Zoals nader omschreven in artikel 9.1.
1.2.7 Huurder:
Eenieder die Producten huurt van Zwager Koffie B.V.
1.2.8 Huurovereenkomst:
Overeenkomst voor huur, all-in, bruikleen of onderhoud van Producten door Zwager Koffie B.V. met Huurder.
1.2.9 Onderhoud:
Het onderhouden en reinigen van een machine op basis van verbruik, verstreken periode of levensduur.
1.2.10 Opdrachtgever:
Eenieder die verzoekt en opdracht geeft tot (af)levering van Producten.
1.2.11 Producten:
Alle door Zwager Koffie B.V. verstrekte Zwager Koffie B.V. Producten en/of Derden Producten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden.
1.2.13 Zwager Koffie B.V.:
Zwager Koffie B.V. B.V. en diens rechtsopvolgers, dan wel een aan Zwager Koffie B.V. B.V. verbonden onderneming of partner die de rechtsbetrekking met Opdrachtgever aangaat en de Algemene Voorwaarden Zwager Koffie B.V. van toepassing heeft verklaard.
1.2.14 Zwager Koffie B.V. Producten:
Alle door Zwager Koffie B.V. verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die niet afkomstig zijn van derden.

1.3 Overeenkomsten
1.3.1 Indien een offerte, contract dan wel een ander gelijksoortig juridisch bindend document door Zwager Koffie B.V. wordt opgestuurd aan Opdrachtgever en Opdrachtgever laat na dit document ondertekend te retourneren aan Zwager Koffie B.V., aanvaardt Opdrachtgever door betaling van de vergoedingen aan Zwager Koffie B.V. de inhoud van de Algemene Voorwaarden Zwager Koffie B.V.
1.3.2 Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien de in gebreke zijnde partij ook na schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen.
1.3.3 Zwager Koffie B.V. heeft overigens het recht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst en/of de aanbiedingen geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel te annuleren, indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is bij overlijden van Opdrachtgever, indien Opdrachtgever een verzoek indient tot wettelijke schuldsanering, indien voor Opdrachtgever faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd, dan wel Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend of indien Opdrachtgevers onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen. In deze gevallen is elke vordering van Zwager Koffie B.V. op Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.
1.3.4 Na het einde van de overeenkomst, om welke reden dan ook, kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de overeenkomst.

1.4 Montage
1.4.1 Alle opdrachten worden door Zwager Koffie B.V. uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever aan Zwager Koffie B.V. kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen.
1.4.2 Opdrachtgever zal Zwager Koffie B.V. alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke en veilige uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens en/of overige informatie verschaffen. Opdrachtgever zal instaan voor de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie.
1.4.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de kosten van montage van de door Zwager Koffie B.V. geleverde Producten niet bij de prijs inbegrepen.
1.4.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat de medewerker van Zwager Koffie B.V. zodra hij op de plaats van opstelling aankomt, met zijn werkzaamheden kan beginnen. Alle eventueel bijkomende werkzaamheden, zoals, maar niet beperkt tot voorzieningen voor het ophangen van apparaat dispensers, installatie van leidingen, wanddooscontacten en contactdozen zijn voor rekening van Opdrachtgever en worden niet door Zwager Koffie B.V. verricht en/of geleverd dan tegen daarvoor afzonderlijk in rekening te brengen prijzen en voorwaarden.
1.4.5 Alle voorzieningen, al dan niet volgens door Zwager Koffie B.V. aan Opdrachtgever verstrekte gegevens en tekeningen gemaakt en/of getroffen, voor de opstelling van te monteren Producten en/of voor de juiste werking van deze Producten, zijn indien deze door derden worden uitgevoerd, voor rekening en risico van Opdrachtgever. Zwager Koffie B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de uitvoering daarvan. Zwager Koffie B.V. heeft het recht de montage van door Zwager Koffie B.V. geleverde Producten te weigeren, indien getroffen voorzieningen, naar oordeel van Zwager Koffie B.V., niet zijn uitgevoerd in  overeenstemming met de door Zwager Koffie B.V. gestelde eisen, zonder tot betaling van enige schadevergoeding aan Opdrachtgever gehouden te zijn. De overige bepalingen van deze leverings- en betalingsvoorwaarden blijven van kracht.
1.4.6 Indien de medewerker ten gevolge van omstandigheden, onafhankelijk van Zwager Koffie B.V. ’s wil, niet regelmatig met de montage kan doorgaan, komen de hieruit voortvloeiende kosten ten laste van Opdrachtgever. Wanneer bij een overeenkomst de montagekosten zijn inbegrepen, komen deze kosten ten laste van Opdrachtgever, alsmede alle extra kosten, met name de kosten, welke ontstaan ten gevolge van het niet nakomen der bovengenoemde verplichtingen door Opdrachtgever.
1.4.7 Opdrachtgever zal ervoor zorg blijven dragen, dat de Producten zonder beschadiging van het gebouw kunnen worden weggenomen en derhalve roerend blijven.

1.5 Voorbehoud
1.5.1 Zwager Koffie B.V. verbindt zich pas tot uitvoering van de tussen Zwager Koffie B.V. en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, nadat een getekend exemplaar van de door Zwager Koffie B.V. opgestelde overeenkomst is ontvangen door Zwager Koffie B.V. en/of indien alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald. Indien Zwager Koffie B.V. met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt voor ontvangst van een getekend exemplaar van de  overeenkomst en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald, behoudt Zwager Koffie B.V. zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat een getekend exemplaar van de overeenkomst is ontvangen en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald.

1.6 Gebruik
1.6.1 Opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken overeenkomstig de bestemming te gebruiken. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het Product na installatie te verwijderen, tenzij met voorkennis en na schriftelijke toestemming van Zwager Koffie B.V. Indien het Product op verzoek van Opdrachtgever door Zwager Koffie B.V. wordt verhuisd of verplaatst, zal Zwager Koffie B.V. de hiermee gemoeide kosten aan Opdrachtgever in rekening brengen.
1.6.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om het Product te gebruiken voor andere koffie en/of koffieproducten en/of andere aan koffie gerelateerde producten dan afkomstig van Zwager Koffie B.V.
1.6.3 Opdrachtgever is verplicht om, indien hij een gebrek constateert aan het Product of aan andere door Zwager Koffie B.V. geleverde zaken, waaronder de koffie en/of koffieproducten, gebruiker hiervan onmiddellijk, doch in ieder geval binnen twee werkdagen, op de hoogte te stellen.

1.7 Aansprakelijkheid
1.7.1 De totale aansprakelijkheid van Zwager Koffie B.V., zal beperkt blijven tot voldoening van zijn garantieverplichtingen.
1.7.2 Zwager Koffie B.V. staat slechts dan in voor het juist functioneren van het Product, indien het Product oordeelkundig wordt gebruikt voor het doel, waarvoor het is vervaardig en het Product in goede staat wordt gehouden.
1.7.3 Gebreken, veroorzaakt door abnormale kwaliteiten van door Zwager Koffie B.V. geleverde producten worden vergoed, tenminste voorzover dit niet of nauwelijks aangebroken hoeveelheden betreft, terwijl de vergoeding enkel beperkt is tot leverantie van de juiste soort of kwaliteit. Reclames dienen schriftelijk per aangetekend schrijven te geschieden binnen 5 dagen na aflevering, na welke termijn geen klacht meer in behandeling kan worden genomen, doch in het geval van niet direct bij een zorgvuldige controle waarneembare gebreken, zal tot 5 dagen na datum ter controlering schriftelijk gereclameerd kunnen worden. Gebreken ontstaan door natuurlijk bederf en/of onoordeelkundige behandeling komen nimmer voor vergoeding in aanmerking.
1.7.4 De totale aansprakelijkheid van Zwager Koffie B.V. voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan Euro 100.000,- (één honderd duizend), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
1.7.5 Aansprakelijkheid van Zwager Koffie B.V. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking door Opdrachtgever, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op Opdrachtgever, is nadrukkelijk uitgesloten.
1.7.6 Buiten het in artikel 1.7.4 en genoemde geval rust op Zwager Koffie B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
1.7.7 De aansprakelijkheid van Zwager Koffie B.V. ontstaat slechts indien Opdrachtgever Zwager Koffie B.V., onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Zwager Koffie B.V. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Zwager Koffie B.V. in staat is adequaat te reageren.
1.7.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever binnen 60 (zestig) dagen na het ontstaan van de schade Zwager Koffie B.V. daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.

1.8 Niet-toerekenbare Tekortkoming
1.8.1 Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens omstandigheden die buiten de macht van Zwager Koffie B.V. liggen en bedrijfsrisico’s van Zwager Koffie B.V., zoals doch echter niet beperkt tot tekortkomingen van toeleveranciers van Zwager Koffie B.V., het niet-tijdig beschikbaar zijn van noodzakelijke gegevens, informatie en/of specificaties, wijzigingen in dergelijke verstrekte gegevens, niet geheel kloppende specificaties en/of functionele omschrijvingen van Derden Producten en/of door derden geleverde producten, slechte weersomstandigheden, brand, explosie, uitvallen van elektriciteit, overstroming, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, prikacties, langzaam-aan-acties of andere arbeidsconflicten, ongelukken, daden van overheidswege, de onmogelijkheid om een vereiste vergunning of toestemming te verkrijgen, materiaal schaarste, diefstal, verkeershinder en/of transportbelemmeringen.
1.8.2 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan Zwager Koffie B.V. de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
1.8.3 Zwager Koffie B.V. behoudt het recht, indien zich een niet-toerekenbare tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen voor reeds verrichte prestaties die Zwager Koffie B.V. voor het bekend worden van de niet-toerekenbare tekortkoming reeds had verricht.
1.8.4 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der partijen gedurende meer dan drie maanden voortduurt, hebben beide partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de ontbinding.

1.9 Nietigheid
1.9.1 Indien één of meer bepalingen (of een deel van een bepaling) van de overeenkomst nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel, hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) van de overeenkomst onverkort van kracht blijven.
1.9.2 Partijen zullen ten aanzien van bepalingen (of het deel van een bepaling) die nietig zijn, nietig zijn verklaard,vernietigbaar zijn, dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat partijen ernaar zullen streven dat de strekking van de overeenkomst (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) in haar geheel in stand blijft.
1.10 Toepasselijk Recht en Geschillenregeling
1.10.1 Op alle door Zwager Koffie B.V. met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen die verband houden met een door hen gesloten overeenkomst worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht.

2. DERDEN PRODUCTEN
2.1 Derden Producten
2.1.1 Zwager Koffie B.V. is gerechtigd Derden Producten te verstrekken, dan wel Derden Producten te betrekken bij het vervullen van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. Zwager Koffie B.V. is niet verantwoordelijk voor Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.1.2 Indien Zwager Koffie B.V. Derden Producten levert aan Opdrachtgever, dan zijn naast deze Algemene Voorwaarden Zwager Koffie B.V. tevens de Algemene Voorwaarden Derden van toepassing op de overeenkomst.
2.1.3 Zwager Koffie B.V. levert rechten op Derden Producten onder de voorwaarden als omschreven in de Algemene Voorwaarden Derden.
2.2 Algemene Voorwaarden Derden
2.2.1 Algemene Voorwaarden Derden die in deze Algemene Voorwaarden Zwager Koffie B.V. van toepassing worden verklaard, zullen, indien beschikbaar bij Zwager Koffie B.V., uitsluitend op verzoek worden toegezonden. De Algemene Voorwaarden Derden zullen in hetzelfde formaat en dezelfde taal ter beschikking worden gesteld zoals Zwager Koffie B.V. deze heeft ontvangen.
2.2.2 De Algemene Voorwaarden Zwager Koffie B.V. treden in rangorde boven de Algemene Voorwaarden Derden tenzij anders aangegeven. Bij strijd tussen de Algemene Voorwaarden Zwager Koffie B.V. en de Algemene Voorwaarden Derden, kan Zwager Koffie B.V. de desbetreffende strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden Derden buiten toepassing verklaren, dan wel van toepassing verklaren.

3. NORMALE GARANTIE
3.1 Normale garantie
3.1.1 Gedurende een periode van 6 (zes) maanden (Garantieperiode), ingaande op het moment van levering (indien dit moment onduidelijk is, geldt de datum waarop de overeenkomst is aangegaan), zal Zwager Koffie B.V. er naar streven gebreken naar haar eigen inzicht te herstellen. Zwager Koffie B.V. is gerechtigd op zijn kosten de Producten te repareren, wijzigen of te vervangen.
3.1.2 Wanneer door een of meer anderen dan Zwager Koffie B.V. tijdens de garantietermijn werkzaamheden aan de Producten zijn verricht, vervalt de garantieverplichting. Zwager Koffie B.V. is gerechtigd de gebruikelijke prijzen en kosten in rekening te brengen voor reparatie, wijzigingen of vervanging van de Producten indien dit gebreken zijn als gevolg van onzorgvuldig of ondeskundig gebruik dan wel andere oorzaken die niet aan Zwager Koffie B.V. te wijten zijn.
3.1.3 De op Derden Producten gegeven Garantie is in ieder geval beperkt tot de door de leveranciers van Derden Producten gehanteerde Algemene Voorwaarden Derden, zoals vermeld in artikel 2. De op Derden Producten gegeven Garantie is in ieder geval beperkt tot de door de leveranciers van Derden Producten gehanteerde Algemene Voorwaarden Derden, zoals vermeld in artikel 2.
3.1.4 Buiten de garantie valt ieder gebrek dat optreedt na, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van, het niet in acht nemen van bediening- en onderhoudsvoorschriften dan wel anders dan het voorziene normale gebruik.

4. PRIJZEN/BETALINGEN
4.1 Prijzen en Betalingen
4.1.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen van overheidswege in rekening worden gebracht.
4.1.2 Zwager Koffie B.V. zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtgever zal verschuldigde bedragen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betalen zonder tot enige aftrek, schuldvergelijking of verrekening gerechtigd te zijn dan rechtens toegelaten.
4.1.3 Wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting is Opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is aan Zwager Koffie B.V. verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan Zwager Koffie B.V. verschuldigd is. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van Euro 500,- (vijfhonderd). In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Opdrachtgever in gebreke is maandelijks een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke rente verhoogd met 3 %, in rekening worden gebracht.
4.1.4 Bovenstaande bepalingen laten overige Zwager Koffie B.V. toekomende rechten op grond van tekortkoming in de nakoming door Opdrachtgever onverlet.
4.1.5 De tussen Zwager Koffie B.V. en Opdrachtgever overeengekomen prijzen zijn onder meer gebaseerd op de kosten van salarissen, sociale lasten, materialen, grondstoffen en reis- en verblijfkosten etc., alsmede de wisselkoers tussen de gehanteerde valuta, zoals deze geldt op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Zwager Koffie B.V. is gerechtigd in geval van wijziging van een of meer kostenposten en/of wijziging van de wisselkoers, de prijzen aan deze wijziging(en) aan te passen.
4.1.6 Zwager Koffie B.V. zal Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van eventuele prijswijzigingen. Indien Opdrachtgever niet instemt met een prijswijziging is Opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum dat de prijswijziging van kracht zal zijn, indien de totale prijsverhoging gedurende 1 (één) jaar het door het CBS gepubliceerde inflatiecijfer van het actuele jaar (dan wel het voorafgaande jaar voor prijsverhogingen aangekondigd voor het volgende jaar) met meer dan 10% overschrijdt.
4.1.7 In tegenstelling tot artikel 4.1.6 is Opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst te beëindigen bij een prijswijziging in de overeenkomst ten gevolge van een prijswijziging op de wereldmarkt voor koffie voor Zwager Koffie B.V. Zwager Koffie B.V. is te allen tijde gerechtigd de reeds afgesproken prijzen aan te passen aan de prijswijziging op de wereldmarkt van koffie.
4.1.8 Zwager Koffie B.V. is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Indien volledige betaling van het voorschot uitblijft is Zwager Koffie B.V. gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Zwager Koffie B.V. uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
4.1.9 Zwager Koffie B.V. zal aan Opdrachtgever het onderhoud op basis van nacalculatie in rekening brengen. Alleen indien in een schriftelijke overeenkomst van een abonnement vorm tussen Zwager Koffie B.V. en Opdrachtgever staat vermeld dat onderhoud gratis en/of inclusief is, worden door Zwager Koffie B.V. aan Opdrachtgever geen kosten voor onderhoud in rekening gebracht.
4.1.10 Indien een opdracht vóór aanvang van de overeenkomst door Huurder geannuleerd wordt, heeft Zwager Koffie B.V. het recht 30% van de oorspronkelijke contractwaarde in rekening te brengen, eventueel vermeerderd met de reeds gemaakte extra kosten.
4.1.11 Indien Huurder de apparatuur en/of ingrediënten/accessoires wilt kopen, dient 50% van het verschuldigde koopbedrag voldaan te worden voor levering van het object/de objecten. De overige 50% dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op het op de factuur aangegeven betaaladres.
4.1.12 Indien deze overeenkomst componenten bevat op basis van nacalculatie (ingrediënten en accessoires) zullen, bij iedere vorm van beëindiging van deze overeenkomst, de gemiddelde afnames vanaf start overeenkomst als basis gelden voor de berekening van de resterende termijnen als gevolg van derving van inkomsten en in rekening gebracht wordensamen met de resterende huurtermijnen.

5. HUUR
5.1 Huurovereenkomst
5.1.1 De Huurovereenkomst gaat in op de in de overeenkomst vermelde ingangsdatum en loopt na het in de overeenkomst vermelde aantal maanden af. Huurovereenkomsten zijn niet overdraagbaar aan derden.
5.1.2 Vermelde huurperiode wordt volgens deze overeenkomst geacht te worden verlengd met een periode gelijk aan de huurperiode, tenzij een der partijen ten minste drie maanden voor afloop van de huurperiode de wederpartij schriftelijk (per aangetekende post) te kennen geeft de overeenkomst te willen beëindigen.
5.1.3 Onderhuur van Producten door Opdrachtgever is niet toegestaan.
5.1.4 Bij verlenging wordt de Huurovereenkomst onder dezelfde voorwaarden aangegaan.
5.1.5 Indien Huurder, na daartoe eerst de instemming van Zwager Koffie B.V. te hebben ontvangen, de overeenkomst tussentijds wenst te beëindigen voor afloop van de geldende huurperiode om wat voor reden dan ook, is Huurder verplicht tot doorbetaling van de overeengekomen huursom tot het einde van de geldende huurperiode. Indien Zwager Koffie B.V. met Huurder is overeengekomen dat bij het tussentijds eindigen van de overeenkomst geen doorbetaling van Huurder vereist is, heeft Zwager Koffie B.V. het recht de volledig door Huurder betaalde (waar)borgsom te behouden. Huurder zal in dit geval geen recht hebben op restitutie van delen van, dan wel de gehele door Huurder aan Zwager Koffie B.V. betaalde (waar)borgsom.
5.1.6 Indien in de huurovereenkomst tussen partijen meer personen als Huurder worden genoemd en/of als zodanig de overeenkomst hebben getekend, zijn dezen elk hoofdelijk voor het geheel tegenover Zwager Koffie B.V. aansprakelijk voor alle verplichtingen van Huurder, voortvloeiende uit deze overeenkomst.
5.1.7 Gedurende de looptijd van de huurovereenkomst zal de Huurder de bevoorrading van het gehuurde Product uitsluitend door Zwager Koffie B.V. of een door Zwager Koffie B.V. aangewezen onderneming laten verzorgen.
5.1.8 Per afname van Zwager Koffie B.V. producten zal een minimum van € 100,- (Honderd Euro) gelden. Afnames kleiner dan € 100,- (Honderd Euro) zullen belast worden met een toeslag.
5.1.9 Huurder zal geen ontbinding of vernietiging van deze overeenkomst kunnen vorderen noch dit tussentijds kunnen opzeggen. Indien Relatie deze overeenkomst tussentijds wil beëindigen zal zij de resterende termijnen x maandbedrag dienen te vergoeden. Tevens krijgt Huurder een administratieve vergoeding van € 350,- in rekening gebracht en zullen bij ontbinding € 350,- aan transportkosten in rekening gebracht worden, doch exclusief het eventuele gebruik van een traploper of ander transportmateriaal. Deze bedragen zijn exclusief eventuele overige (door Derden) nog in rekening te brengen kosten.
5.1.10 Aan het einde van de huurperiode dient Huurder het Product in dezelfde staat waarin hij het heeft ontvangen, zulks rekening houdend met de normale slijtage, ter beschikking van Zwager Koffie B.V. te stellen.
5.1.11 Huurder dient het Product voor zijn rekening tegen nieuwwaarde te verzekeren en gedurende de gehele duur van de overeenkomst verzekerd te houden op zodanige wijze als een goed huisvader een Product als het onderhavige verzekerd houdt. Huurder dient aan de betreffende verzekeringsmaatschappij een volmacht te verlenen om een uitkering ter zake van schade ingevolge de in dit artikel bedoelde verzekeringen aan Zwager Koffie B.V. te doen.
5.2 Verplichtingen Huurder
5.2.1 Huurder is verplicht om:
5.2.2 het Product in kwestie daar te laten staan waar het door Zwager Koffie B.V. bij Huurder is geplaatst.
5.2.3 het Product op een nette en zorgvuldige wijze te gebruiken, c.q. door zijn personeel te doen gebruiken.
5.2.4 geen enkele verandering aan het Product aan te brengen of te doen aanbrengen en geen enkele reparatie daaraan te verrichten of te doen verrichten zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Zwager Koffie B.V. Huurder dient deze toestemming aan te tonen.
5.2.5 Zwager Koffie B.V. of namens Zwager Koffie B.V. optredende personen op elk redelijk tijdstip toegang tot het Product te verlenen, zowel voor inspectie van het Product als voor het eventueel weghalen daarvan.
5.2.6 Zwager Koffie B.V. onmiddellijk ervan in kennis te stellen indien het Product beschadigd of verloren is geraakt, door welke oorzaak ook.
5.2.7 in geval van beslaglegging op goederen en/of vermogensrechten die Huurder onder zich heeft, in geval van een aanvrage tot surseance van betaling door Huurder en in geval van een aanvraag van Huurders faillissement, Zwager Koffie B.V. daarvan onmiddellijk in kennis te stellen en bij een dergelijk gebeuren, de beslag leggende deurwaarder c.q. de bewindsvoerder of curator terstond op de hoogte te stellen van het bestaan en de inhoud van deze overeenkomst.
5.2.8 Indien Huurder niet voldoet aan zijn verplichtingen genoemd in Artikel 5.2.1 van deze voorwaarden, verbeurt Huurder voor elke dag dat hij in gebreke blijft een onmiddellijk opeisbaar bedrag van € 50,- (Vijftig Euro)

6. AFNAME OVEREENKOMST
6.1 Afnameovereenkomst
6.1.1 Het afnemen van een bundel houdt in dat Huurder aan Zwager Koffie B.V. maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks per afnameovereenkomst een bedrag verschuldigd is, ongeacht het feitelijk gebruik dat van die afnameovereenkomst is gemaakt.
6.1.2 Huurder is voor de afgenomen aantallen van producten op een afnameovereenkomst die buiten de bundel vallen, de prijs per product volgens het dan geldende prijsoverzicht verschuldigd.
6.1.3 Huurder is de vergoedingen voor de afgesloten afnameovereenkomst verschuldigd, ongeacht of Huurder de afnameovereenkomst en/of bundels en/of producten feitelijk heeft verbruikt/gebruikt.
6.1.4 Indien een afnameovereenkomst eindigt, eindigt ook een aan die afnameovereenkomst verbonden bundel. Voor zover op de datum van beëindiging de duur van deze afnameovereenkomst nog niet is verstreken, zal Zwager Koffie B.V. aan Huurder een afkoopsom in rekening brengen, zijnde de kosten voor de afnameovereenkomst voor de resterende overeenkomstduur.

7. VERPLICHTE AFNAME PRODUCTEN
7.1 Verplichte afname producten – product/koffiemachine geleverd door Zwager Koffie B.V.
7.1.1 Indien in de overeenkomst een tekst staat “U bent verplicht om voor uw koffiemachine producten af te nemen bij Zwager Koffie B.V.”, dan kan u recht hebben op gratis service en onderhoud. Dit laatste staat dan ook apart vermeld in de overeenkomst.
7.1.2 Als artikel 7.1.1 van toepassing is en bij een bezoek blijkt dat u voor uw koffiemachine producten gebruikt die niet bij Zwager Koffie B.V. gekocht zijn, maar die Zwager Koffie B.V. wel in het verkoop assortiment heeft, dan krijgt u van ons een schriftelijke melding. In deze melding staat dat u, ondanks hetgeen we afgesproken hebben, geen producten bij ons af neemt.
7.1.3 Als na deze melding bij een volgend bezoek hetzelfde blijkt, bent u per direct extra een vergoeding gelijk aan de jaarlijkse vergoeding voor service en onderhoud verschuldigd, bovenop hetgeen u nu reeds betaald aan vergoedingen. Dit bedrag brengen wij u per direct via een factuur in rekening.
7.2 Verplichte afname producten – product/koffiemachine geleverd door Zwager Koffie B.V. op basis van huur-, all-in, bruikleen, onderhoud of service
7.2.1 Als bij een bezoek blijkt dat u voor uw koffiemachine producten gebruikt die niet bij Zwager Koffie B.V. gekocht zijn, maar die Zwager Koffie B.V. wel in het verkoop assortiment heeft, dan krijgt u van ons een schriftelijke melding. In deze melding staat dat u, ondanks hetgeen we afgesproken hebben, geen producten bij ons af neemt.
7.2.2 Als na deze melding bij een volgend bezoek hetzelfde blijkt, bent u per direct extra een vergoeding gelijk aan de jaarlijkse vergoeding voor service en onderhoud verschuldigd, bovenop hetgeen u nu reeds betaald aan vergoedingen. Dit bedrag brengen wij u per direct via een factuur in rekening.
7.3 Verplichte afname producten – product/koffiemachine niet geleverd door Zwager Koffie B.V.
7.3.1 Als bij een bezoek blijkt dat u voor uw koffiemachine producten gebruikt die niet bij Zwager Koffie B.V. gekocht zijn, maar die Zwager Koffie B.V. wel in het verkoop assortiment heeft, dan krijgt u van ons een schriftelijke melding. In deze melding staat dat u, ondanks hetgeen we afgesproken hebben, geen producten bij ons af neemt.
7.3.2 Als na deze melding bij een volgend bezoek hetzelfde blijkt, bent u per direct extra een vergoeding gelijk aan de jaarlijkse vergoeding voor service en onderhoud verschuldigd, bovenop hetgeen u nu reeds betaald aan vergoedingen. Dit bedrag brengen wij u per direct via een factuur in rekening.

8. ONDERHOUD
8.1 Onderhoud overeenkomst op koffiemachine welke niet van Zwager Koffie B.V. afkomstig is.
8.1.1 In dit artikel wordt onder Onderhoud overeenkomst verstaan: een overeenkomst voor een koffiemachine welke niet van Zwager Koffie B.V. afkomstig is, met als overeenkomst-benaming onderhoud, service of full-service.
8.1.2 Onder onderhoud, service of full-service in deze overeenkomst wordt in dit artikel verstaan: het verrichten van preventief onderhoud, door middel van het technisch reinigen, corrigeren, bijstellen en controleren van onderdelen, exclusief vervangingen van onderdelen. Onder onderhoud, service of full-service in deze overeenkomst wordt in dit artikel niet verstaan: het verrichten van correctief onderhoud, door middel van het verhelpen van storingen waaronder het uitvoeren van reparaties en vervangen van defecte onderdelen.
8.1.3 Tijdens de looptijd van de overeenkomst zoals benoemd in dit artikel, verhelpt Zwager Koffie B.V. alleen storingen aan de koffiemachine na vooraf overleg. Voorrij-, arbeids- en reparatiekosten worden altijd door Zwager Koffie B.V. in rekening gebracht, evenals kosten van vervangende onderdelen. Zwager Koffie B.V. behoudt zich het recht voor om storingen niet te verhelpen.
8.1.4 Indien Zwager Koffie B.V. geen preventief onderhoud kan verrichten in verband met een niet verholpen storing aan de koffiemachine, dan vervalt de verplichting van Zwager Koffie B.V. tot het uitvoeren van preventief onderhoud. Dit ontslaat de klant niet van zijn/haar verplichtingen jegens Zwager Koffie B.V.

9. ZWAGER KOFFIE B.V. GARANTIE
9.1 Zwager Koffie B.V. Garantie
9.1.1 In dit artikel wordt onder Zwager Koffie B.V. Garantie verstaan: een concept waarbij, onder de in dit artikel vermelde voorwaarden, gratis service en onderhoud wordt aangeboden.
9.1.2 Recht op gratis service en onderhoudt geldt bij afname van Zwager Koffie B.V. producten en bij een maximale ouderdom van de koffiemachine.
9.1.3 Recht op gratis service en onderhoudt geldt niet in de volgende gevallen: geen afname van Zwager Koffie B.V. producten, geen afname van Zwager Koffie B.V. producten voor de betreffende koffiemachine of in het geval de kosten van service en onderhoud hoger zijn dan de economische dagwaarde van de koffiemachine.
9.1.4 In dit artikel wordt onder afname van Zwager Koffie B.V. producten verstaan: op regelmatige basisproducten afnemen van Zwager Koffie B.V. door middel van een vaste bezoekfrequentie door een van onze medewerkers, waarbij in ieder geval een koffieproduct uit ons productassortiment wordt afgenomen.
9.1.5 Onder gratis service en onderhoud, voor koffiemachines met een ouderdom van maximaal 4 jaar na installatiedatum wordt in dit artikel verstaan: het verrichten van reactief onderhoud, door middel van het technisch reinigen, corrigeren, bijstellen en controleren van onderdelen, inclusief vervangingen van onderdelen, alsmede het verrichten van correctief onderhoud, door middel van het verhelpen van storingen waaronder het uitvoeren van reparaties en vervangen van defecte onderdelen.
9.1.6 Onder gratis service en onderhoud, voor koffiemachines met een ouderdom van meer dan 4 jaar na installatiedatum wordt in dit artikel verstaan: het verrichten van reactief onderhoud, door middel van het technisch reinigen, corrigeren, bijstellen en controleren van onderdelen, exclusief vervangingen van onderdelen, alsmede het verrichten van correctief onderhoud, door middel van het verhelpen van storingen waaronder het uitvoeren van reparaties, exclusief vervanging van defecte onderdelen.